Busser til alle formål

Almindelige salgs, leverings- og garantibetingelser

  1. Virksomheden er alene bundet til aftaler vedrørende leverancers udførsel, specifikationer m.v. når disse foreligger i skriftlig form. Alene de af selskabet i vor tilbud m.v. anførte specifikationer, tidsfrister, betalingsbetingelser og -frister samt salgsbetingelser i øvrigt er bindende, jfr. dog punkt. 5.
  2. Medmindre andet udtrykkeligt er anført i tilbud m.v. forstås vore priser altid ab fabrik (EXW), uden emballage eller forsendelsesbeskyttelse, eksklusive transportomkostninger, transportforsikring, montering e.l.
  3. Virksomheden påtager sig alene ansvar for leverede komponenter eller systemers funktion i det omfang disse opfattes som selvstændige produkter. For eventuelle funktionsfejl i leverede komponenter opstået som resultat af andre til- eller sammenbyggede komponenter eller køretøjers manglende eller mangelfulde funktion, påtager virksomheden sig intet ansvar.
  4. Samtlige til kunder udleverede forslag, tegninger, herunder servicetegninger m.v. forbliver virksomhedens ejendom og må ikke uden vor skriftlige tilladelse udleveres til tredjemand, hvorved forstås alle andre personer end kunden og personale i dennes tjeneste.
  5. Virksomheden tager forbehold overfor alle forsinkelser forårsaget af strejke, lock out, krig og/eller anden form for force majeure af hvad art nævnes kan, samt for svigtende leverancer fra underleverandører, der har taget samme eller lignende forbehold.
  6. Evt. reklamationer over komponenters udførelse eller anke over ydeevne og deslige må ufortøvet skriftligt forebringes os. Virksomheden påtager sig intet ansvar for skader opstået ved usagkyndig betjening, montering, forkert eller mangelfuld service og/eller vedligeholdelse eller følgevirkninger heraf. Udleverede monteringsvejledninger e.l. fra virksomheden skal altid anvendes og følges. Fortsat anvendelse af komponenter eller systemdele, hvorover der reklameres, sker udelukkende på købers risiko mht. yderligere skader på køretøj e.l. Ved eventuel reklamation skal selskabet/fabrikkens anvisninger nøje følges.
  7. Ved en evt. tvist er myndigheden retten i Kolding og retssagen skal føres på dansk sprog. Såfremt der er dokumenter, hvor der både findes en version med dansk sprog og udenlandsk sprog er den version med dansk sprog gældende.
  8. Ansvar i øvrigt. Virksomheden er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl, begået af virksomheden, eller de i virksomheden ansatte folk. Virksomheden hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Virksomhedens ansvar for skade på ting kan ikke overstige Dkk. 150.000,--. Virksomheden hæfter kun i 2 år fra varens overgivelse til køberen for skader, som varen måtte forvolde. I det omfang, virksomheden måtte blive pålagt i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare – herunder videresalg – er køberen pligt at skadesløsholde virksomheden for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køberener har pligt at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod virksomheden i anledningen af de solgte varer.

 

 

 

Ring: +45 74 56 13 26
Copyright © All Rights Reserved - VBI Group - Der tages forbehold for tastefejl
Design og realisering MYKK
plendkderu