Specjaliści od autobusów

zadzwoń: +48 693 543 025

Ogólne warunki zakupu towarów

 1. Spółka jest związana umowami dotyczącymi dostaw, specyfikacji itp. wyłącznie, jeśli zostały one sporządzone w formie pisemnej. Tylko te z naszych firm, które są objęte specyfikacją, terminami i warunkami płatnośći oraz sprzedaży są związane umowami.  Przy czym uwzględnia się punkt 5.

 2. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej w ofercie cenowej itp., przyjmuje się, że nasze ceny zawsze są cenami loco fabryka (EXW), bez pakowania czy ubezpieczenia przesyłki, z wyłączeniem kosztów transportu, ubezpieczenia transportu, montażu, itp.

 3. Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie dostarczonych komponentów lub systemów w zakresie, w jakim są one postrzegane jako niezależne produkty. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki w dostarczonych komponentach powstałe w wyniku innych dodanych lub zamontowanych komponentów lub ich braku czy wadliwego działania.

 4. Wszelkie materiały dostarczone przez spółkę, rysunki, projekty, itp. pozostają własnością spółki i nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody. Osoby trzecie oznaczają wszystkie inne osoby niż klient i personel danego działu.

 5. Spółka zastrzega sobie prawo do opóźnień spowodowanych strajkiem, blokadą, wojną i/lub innym zdarzeniem siły wyższej dowolnego rodzaju, jak również z powodu braku dostaw od dostawców, którzy znaleźli się w tej samej lub podobnej sytuacji.

 6. Ewentualne reklamacje komponentów, systemów itp. należy przesyłać spółce na piśmie w najkrótszym możliwym czasie. Spółka nie odpowiada za szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, instalację, nieprawidłową obsługę i/lub konserwację lub ich konsekwencje. Należy zawsze korzystać z przekazanych instrukcji montażu lub innych oficjalnych dokumentów spółki oraz ich przestrzegać. Dalsze używanie komponentów lub systemów, które zostały zareklamowane, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko kupującego. Spółka nie pokrywa dalszych szkód pojazdu, systemów elektrycznych itp. W przypadku reklamacji kupujący jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania instrukcji producenta.

 7. Spółka odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane na majątku klienta, jeśli może zostać udowodnione, że szkoda została spowodowana błędami produktów lub pracowników spółki.

 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub inne straty pośrednie. Odpowiedzialność spółki za szkody majątkowe nie przekracza 150 000,- DKK. Spółka ponosi odpowiedzialność za szkody, które może spowodować produkt, wyłącznie przez dwa lata od przekazania towarów kupującemu. W sytuacji, kiedy kupujący odsprzeda dalej zakupiony towar, jest on zobowiązany zwolnić spółkę z odpowiedzialności, która może zostać na nią nałożona, w zakresie, w jakim odpowiedzialność wykracza poza uzgodniony limit.

 9. W przypadku niezgodności/sporów pomiędzy klientem i spółką, organem właściwym do rozstrzygania, jest organ na terenie jurysdykcji sądu miasta Kolding i spory te będą rozstrzygane przez ten sąd. Językiem obowiązującym podczas postępowania sądowego jest język duński.  Jeśli jakiekolwiek dokumenty sporządzono w języku innym niż duński, wersja duńska jest wersją obowiązującą.

 10.  

  VBI Components ApS
  Kliplev Erhvervspark 1
  DK-6200 Aabenraa

  NIP: 3539 8279

Zadzwoń: +48 693 543 025
Copyright © All Rights Reserved - VBI Group - Z zastrzeżeniem błędów pisowni
Projekt i realizacja MYKK
plendkderu